Uitnodiging ledenvergadering vrijdag avond 10 mei 2024

06-03-2024

Uitnodiging Jaarvergadering 2024

 

Datum: vrijdag 10 mei 2024

Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Adres: Schietvereniging, Oude Oppenhuizerweg 25; 8606 JA Sneek

Toegang: alleen voor leden.

 

Agenda jaarvergadering:

1) Opening

2) Ingekomen stukken

3) Notulen jaarvergadering 14 april 2023

4) Jaarverslag voorzitter

5) Bestuursverkiezingen

Huidige bestuur zou graag weer een jaar op dezelfde voet doorgaan.

Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk melden bij het bestuur t/m 26 april 2024

6) Wedstrijd agenda 2024

7) Verslag penningmeester

8) Verslag kascommissie (dhr. Bolhuis en Planting)

9) Verkiezingen kascommissie

            Aftredend en niet herkiesbaar: Richard Hofstra 

10) begroting 2024

11) Uitreiking jaarprijzen

12) rondvraag